Procediment

IVA. Devolució. Procediment de devolució. Grups d'entitats.

Dades generals


Denominació

IVA. Devolució. Procediment de devolució. Grups d'entitats.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

El procediment de devolució té per objecte la devolució de les quantitats que siguin procedents d'acord amb el que preveu la normativa de l'impost sobre el valor afegit. Són devolucions derivades de la normativa les corresponents a quantitats ingressades o suportades degudament com a conseqüència de l'aplicació de l'impost. També tenen aquesta consideració els abonaments a compte que hagi d'efectuar l'Administració tributària com a avançaments de deduccions a practicar sobre qualsevol tribut.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

S'haurà de presentar una autoliquidació de la qual resulti una quantitat per retornar.

Fases del procediment/servei

Inici: A instàncies de l'obligat tributari, mitjançant la presentació d'una autoliquidació de la qual resulti una quantitat per retornar, una sol·licitud de devolució o una comunicació de dades, d'acord amb el que disposa en cada cas la normativa reguladora de cada tribut.
Tramitació: L'Administració examinarà la documentació presentada i la contrastarà amb les dades i antecedents que estiguin en poder seu.
Finalització: El procediment de devolució finalitzarà d'alguna de les següents formes:
a) Acord en el qual es reconegui la devolució sol·licitada. L'acord s'entendrà notificat per la recepció de la transferència bancària o, si s'escau, del xec. Quan la devolució reconeguda sigui objecte de retenció cautelar total o parcial es notificarà l'adopció de la mesura cautelar juntament amb l'acord de devolució. El reconeixement de la devolució no impedirà la posterior comprovació de l'obligació tributària mitjançant els procediments de comprovació o investigació.
b) Caducitat. Quan es produeixi la paralització del procediment per causa imputable a l'obligat tributari, l'Administració li advertirà que, transcorreguts tres mesos, en podrà declarar la caducitat.
c) Per l'inici d'un procediment de verificació de dades, comprovació limitada o inspecció.** Transcorregut el termini fixat en les normes reguladores de cada tribut i, en tot cas, el termini de sis mesos, sense que s'hagi ordenat el pagament de la devolució per causa imputable a l'Administració tributària, aquesta abonarà l'interès de demora, sense que calgui que l'obligat el sol·liciti. L'interès de demora es meritarà des de la finalització de l'esmentat termini fins a la data en què s'ordeni el pagament sobre l'import de la devolució quan escaigui.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició. Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'hi ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable. La interposició serà obligatòria a través de la Seu electrònica de l'AEAT quan els reclamants estiguin obligats a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 31, 124 a 127. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 122 a 125. (BOE 5-septiembre-2007)

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 31-diciembre-1992)

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto Sobre el Valor Añadido ( BOE 29-diciembre-1992)