Procediment

Control de presentació de declaracions i autoliquidacions

Dades generals

Denominació

Control de presentació de declaracions i autoliquidacions

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Aquest procediment té per objecte el control del compliment de l'obligació de presentar declaracions i autoliquidacions en els supòsits següents:
a) Quan hi estiguin obligats d'acord amb la seva situació censal.
b) Quan l'obligació es posi de manifest per la presentació d'altres declaracions, autoliquidacions o comunicacions de dades de l'obligat tributari.
c) Quan es derivi d'informació en poder de l'Administració procedent de terceres persones.
d) Quan es posi de manifest en el curs d'altres actuacions o procediments d'aplicació dels tributs.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT .
Oficines de Correus .
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració. L'interessat pot presentar la declaració o autoliquidació omesa.

Fases del procediment/servei

Inici: Requeriment a l'obligat tributari perquè presenti la declaració o autoliquidació omesa o, si s'escau, comuniqui la corresponent modificació o baixa censal.
Tramitació: Al·legacions de l'obligat tributari.
Finalització: El procediment acabarà per alguna de les següents formes:
a) Per la presentació de la declaració o autoliquidació omesa.
b) Per la justificació de la no-subjecció o exempció en el compliment de l'obligació de presentació.
c) Per l'inici d'un procediment de comprovació o investigació.
d) Per caducitat, transcorregut el termini de tres mesos sense haver notificat una resolució expressa que posi fi al procediment.

Termini de resolució

3 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 123. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículo 153. (BOE 5-septiembre-2007)