Procediment

Model 100. Impost sobre la renda de les persones físiques. Declaració anual.

Dades generals

Denominació

Model 100. Impost sobre la renda de les persones físiques. Declaració anual.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

  • Oficines de l'AEAT.

  • Entitats col·laboradores

  • Altres oficines habilitades per a la confecció de declaracions tributàries mitjançant el programa d'ajuda de l'AEAT.

Documentació

Model 100 o 102

Fases del procediment/servei

  • No té fases específiques de tramitació

Formularis

Models 100 i 102. Serveis de Renda per tramitar esborrany (tramitació electrònica i presencial)

Models 100 i 102. Presentació mitjançant fitxer (tramitació electrónica)

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 5: Proactiu

Normativa

Normativa Básica

Orden HAC/253/2020, de 3 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2019, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos (BOE 19-03-2020)