Procediment

Verificació de dades / Comprovació limitada. Retencions i ingressos a compte IRNR. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent.

Dades generals

Denominació

Verificació de dades / Comprovació limitada. Retencions i ingressos a compte IRNR. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

El procediment de verificació de dades té per objecte l'aclariment o justificació de les discrepàncies observades en les declaracions o autoliquidacions presentades per l'obligat tributari o de les dades relatives a aquestes declaracions o autoliquidacions.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

 • Telemàtica

 • Oficines de l'AEAT

 • Oficines de Correus

 • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Fases del procediment/servei

 • Inici. D'ofici.
  Certificació de dades: Mitjançant un requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclareixi o justifiqui la discrepància observada o les dades relatives a la seva declaració o autoliquidació o mitjançant la notificació de la proposta de liquidació quan l'Administració disposi de dades suficients per formular-la.
  Comprovació limitada: Per acord de l'òrgan competent. L'inici de les actuacions es notificarà a l'obligat tributari mitjançant una comunicació, en què se li indicarà la naturalesa i abast de les actuacions i se l'informarà sobre els seus drets i les seves obligacions en el curs d'aquestes actuacions. Quan les dades en poder de l'Administració tributària siguin suficients per formular la proposta de liquidació, el procediment podrà iniciar-se mitjançant la notificació d'aquesta proposta.

 • Tramitació:
  Certificació de dades: Amb caràcter previ a la resolució o a la pràctica de la liquidació provisional, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies.
  Comprovació limitada: L'obligat tributari que sigui requerit haurà de comparèixer al lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica de les actuacions, i haurà d'aportar la documentació i altres elements sol·licitats. Amb caràcter previ a la resolució, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies. Es podrà prescindir del tràmit d'al·legacions quan la resolució contingui una manifestació expressa que no és procedent regularitzar la situació tributària com a conseqüència de la comprovació realitzada.

 • Finalització:
  El procediment de verificació de dades finalitzarà per alguna de les següents formes:
  a) Resolució, en què s'indiqui no és procedent practicar liquidació provisional o en què es corregeixin els defectes advertits.
  b) Liquidació provisional. Haurà d'estar motivada amb una referència succinta als fets i fonaments de dret que s'hagin tingut en compte en aquesta.
  c) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per part de l'obligat tributari. Aquesta circumstància es farà constar en diligència, i no serà necessari dictar resolució expressa.
  d) Caducitat.
  e) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que inclogui l'objecte de la verificació de dades.
  La verificació de dades no impedirà la posterior comprovació de l'objecte d'aquesta.
  El procediment de comprovació limitada finalitzarà per alguna de les següents formes:
  a) Resolució expressa de l'Administració.
  b) Caducitat.
  c) Inici d'un procediment inspector que inclogui l'objecte de la comprovació.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-diciembre-2003)

REAL DECRETO 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 5-septiembre-2007)