Procediment

Devolució prorrateig Impost sobre Activitats Econòmiques.

Dades generals


Denominació

Devolució prorrateig impost sobre activitats econòmiques.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Gestió de les devolucions de la quota corresponent als trimestres naturals en què no s'hagi exercit l'activitat en el cas de quotes provincials i nacionals, com a conseqüència de l'aplicació de l'article 89.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciudadano

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines AEAT
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Escrit sol·licitud de devolució

Fases del procediment/servei

Inici: presentació de la sol·licitud per part de l'interessat
Tramitació: comprovació de les circumstàncies que determinin el dret a la devolució. La proposta de resolució es notifica concedint un termini de 10 dies per a la presentació d'al·legacions i els documents o justificants que s'estimin necessaris. Es pot prescindir d'aquest tràmit si la proposta és igual que la sol·licitada per l'obligat.
Resolució: l'òrgan competent per resoldre dictarà una resolució motivada en què, si escau, s'acordarà el dret a la devolució i es determinarà el titular del dret i l'import de la devolució.
Execució: devolució de la quantia reconeguda.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'hi ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, d'altres, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (BOE 27-mayo-2005).

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-octubre-2015)