Procediment

Regularització per falta de presentació de l'impost sobre la Renda de No Residents

Dades generals


Denominació

Regularització per falta de presentació de l'impost sobre la Renda de No Residents

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment específic de seguiment del control de l'IRNR en els casos en què no actua l'aplicació gestora.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Fases del procediment/servei

Inici:
D'ofici. Mitjançant un requeriment de l'Administració perquè el contribuent aclareixi o justifiqui les possibles discrepàncies.
Tramitació:
Es notificarà al contribuent la proposta de resolució o de liquidació.
Finalització:
Per part de l'administració competent

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 5-septiembre-2007)