Procediment

Declaracions informatives. Verificació de dades / Comprovació limitada.

Dades generals


Denominació

Declaracions informatives. Verificació de dades / Comprovació limitada.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

L'Administració tributària pot iniciar el procediment de verificació de dades en els supòsits següents:
a) Quan la declaració o autoliquidació de l'obligat tributari contingui defectes formals o incorri en errors aritmètics.
b) Quan les dades declarades no coincideixin amb les contingudes en altres declaracions presentades pel mateix obligat o amb les que estiguin en poder de l'Administració tributària.
c) Quan s'apreciï una aplicació indeguda de la normativa que resulti patent de la mateixa declaració o autoliquidació presentada o dels justificants aportats amb aquesta.
d) Quan es requereixi l'aclariment o justificació d'alguna dada relativa a la declaració o autoliquidació presentada, sempre que no es refereixi a l'exercici d'activitats econòmiques.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Fases del procediment/servei

Inici
Mitjançant un requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclareixi o justifiqui la discrepància observada o les dades relatives a la seva declaració o autoliquidació o mitjançant la notificació de la proposta de liquidació quan l'Administració disposi de dades suficients per formular-la.
Tramitació
Amb caràcter previ a la resolució o a la pràctica de la liquidació provisional, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies.
Terminació
El procediment de verificació de dades finalitzarà per alguna de les següents formes:
a) Resolució, en què s'indiqui no és procedent practicar liquidació provisional o en què es corregeixin els defectes advertits.
b) Liquidació provisional. Ha d'estar motivada amb una referència succinta als fets i fonaments de dret que s'hagin tingut en compte en aquesta.
c) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per part de l'obligat tributari. Aquesta circumstància s'ha de fer constar en diligència, i no és necessari dictar resolució expressa.
d) Caducitat.
e) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que inclogui l'objecte de la verificació de dades.
La verificació de dades no impedeix la posterior comprovació de l'objecte d'aquesta.

Formularis

Models declaracions informatives

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'ha d'adreçar a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria. Artículos 131-133 (BOE 18 - diciembre - 2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 155 y 156. (BOE 05 - septiembre - 2007)