Procediment

Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Contractistes i subcontractistes.

Dades generals

Denominació

Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Contractistes i subcontractistes.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Expedició de documents acreditatius de fets relatius a la situació tributària d'un obligat tributari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT

Documentació

Presentar el model 01C

Fases del procediment/servei

Inici. Els certificats tributaris s'expediran a instància de l'obligat tributari a què es refereixi el certificat o a petició d'un òrgan administratiu o de qualsevol altra persona o entitat interessada que requereixi el certificat, sempre que la petició estigui prevista en una llei o tingui el previ consentiment de l'obligat tributari. Llevat que s'estableixi el contrari, la falta d'emissió del certificat no determinarà que s'entengui emès amb caràcter positiu. S'entén per certificacions positives aquelles en què constin complertes la totalitat de les circumstàncies, obligacions o requisits exigits per la normativa reguladora del certificat, i negatives en cas contrari.
Finalització. Emissió del certificat. Una vegada emès, l'obligat tributari podrà manifestar la seva disconformitat amb qualsevol de les dades que formin part del contingut en el termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la seva recepció, mitjançant un escrit en el qual sol·liciti la modificació del certificat, adreçat a l'òrgan que l'hagi expedit, al qual s'adjuntaran els elements de prova que estimi convenients per acreditar-ne la sol·licitud.

Formularis

Model 01C. Tramitació electrònica

Model 01C. Tramitació presencial

Termini de resolució

3 dia/es hàbil/s

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria. (BOE 18-diciembre-2003). Artículos 117 y 43.1.f.

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (5-septiembre-2007). Arts. 70-76.

Reglamento General de Recaudación. (BOE 2-septiembre-2005). Art. 126