Procediment

Models 036 i 037. Cens d'empresaris, professionals i retenidors - Declaració censal d'alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada.

Dades generals

Denominació

Models 036 i 037. Cens d'empresaris, professionals i retenidors - Declaració censal d'alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Els qui hagin de formar part del cens d'empresaris, professionals i retenidors han de presentar una declaració d'alta en aquest utilitzant els models 036 o 037. De la mateixa manera cal presentar en casos de variació i baixa.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus.
Oficines consulars d'Espanya a l'exterior per a la sol·licitud de NIF de no residents.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Model 036 - Model 037

Fases del procediment/servei

1. Els models 036 i 037 es poden presentar en imprès o per via electrònica a través d'Internet. La presentació per Internet es pot fer:
a) Mitjançant un certificat electrònic reconegut emès d'acord amb les condicions que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, que resulti admissible per l'Agència Estatal d'Administració Tributària segons la normativa vigent en cada moment.
b) En el cas d'obligats tributaris persones físiques, llevat que es tracti d'algun dels supòsits assenyalats en l'apartat següent, la presentació electrònica també es pot fer mitjançant Cl@vePIN o sistema de signatura amb clau d'accés en un registre previ com a usuari.
2. La presentació electrònica per Internet del model 036 té caràcter obligatori per a les declaracions d'aquells obligats tributaris que, o bé tinguin la condició d'Administració pública, bé estiguin adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents o a alguna de les unitats de Gestió de Grans Empreses de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, o bé tinguin la forma de societat anònima o societat de responsabilitat limitada, així com en el cas que el model 036 s'utilitzi per sol·licitar la inscripció en el registre de devolució mensual.
Aquesta obligatorietat no és aplicable quan el model 036 s'utilitza per sol·licitar l'assignació del número d'identificació fiscal provisional o definitiu.
3. La presentació en imprès dels models 036 i 037 s'ha d'efectuar en l'Administració o, si no, Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al domicili fiscal del titular de la declaració en el moment de la seva presentació.
Les persones o entitats no residents a Espanya o no establertes en el territori d'aplicació de l'impost sobre el valor afegit presentaran el model 036 en l'Administració o Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al domicili fiscal del seu representant o, en cas que no n'hagin designat, a la del lloc on actuen. La presentació en imprès del model 036 es pot efectuar mitjançant l'entrega directa a les oficines indicades o enviant-lo per correu certificat a aquelles.

Formularis

Model 036 - Model 037 (tramitació presencial)

Model 036 - Model 037 (tramitació electrónica)

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 10-mayo-2007)

Orden HAP/2215/2013, de 26 de noviembre, por la que se modifica entre otras, la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 29 - noviembre - 2013)

Orden HAP/2484/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 31 - diciembre - 2014)

Orden HFP/1307/2017, de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 impuesto sobre el valor añadido, autoliquidación (BOE 30-diciembre-2017).

Orden HAC/1416/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de Declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 de Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores; la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas y la Orden HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario 034 de Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo.