Procediment

Consulta de certificacions expedides.

Dades generals

Denominació

Consulta de certificacions expedides.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Centralitzar la recollida de certificats tributaris.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Oficines AEAT

Documentació

Recollida de certificats tributaris

Fases del procediment/servei

  • Inici: Els certificats tributaris s'expediran a instància de l'obligat tributari a què es refereixi el certificat o a petició d'un òrgan administratiu o de qualsevol altra persona o entitat interessada que requereixi el certificat, sempre que la petició estigui prevista en una llei o tingui el previ consentiment de l'obligat tributari.

  • Tramitació: Verificació de fets relatius a la situació tributària d'un obligat tributari

  • Finalització: Emissió del certificat

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

20 dia/es hàbil/s

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No escau Això no obstant, l'obligat tributari pot manifestar la seva disconformitat amb el contingut del certificat en el termini de 10 dies, des de l'endemà de la recepció, mitjançant un escrit adreçat a l'òrgan expedidor, adjuntant-hi els elements de prova que consideri convenients. Si l'òrgan que va emetre el certificat considera incorrecte el certificat expedit, n'emetrà un altre en el termini de 10 dies. En un altre cas, ho comunicarà motivadament a l'obligat tributari

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (18-diciembre-2003)