Procediment

Reconeixement de la condició d'entitat o establiment de caràcter social.

Dades generals


Denominació

Reconeixement de la condició d'entitat o establiment de caràcter social.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment que té per objectiu el reconeixement de la condició d'entitat o establiment de caràcter social, a l'efecte d'aplicar l'exempció en l'Impost sobre el Valor Afegit de les operacions assenyalades en els articles 20.U.8è, 13è i 14è de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud. Juntament amb la sol·licitud hauran d'adjuntar-se els documents que s'assenyalen en la fase d'inici del procediment.

Fases del procediment/servei

Inici. A instàncies de part, mitjançant sol·licitud, a la qual s'adjuntaran els següents documents:
-Escriptura de constitució de l'entitat o establiment amb menció expressa del seu objecte social.
- Estatuts o reglaments.
- Certificat d'inscripció en el registre públic corresponent.
- Declaració expedida pel representant legal de l'entitat o establiment que acrediti reunir els requisits i condicions especificades en l'article 20.Tres de la Llei de l'impost.
La sol·licitud s'haurà de presentar abans de la realització de les operacions l'exempció de les quals es pretén.Tramitació.Finalització: Resolució expressa.
El reconeixement del caràcter social tindrà efectes respecte de les operacions la meritació de les quals es produeixi a partir de la data de la sol·licitud.
L'eficàcia d'aquest reconeixement quedarà, a més, condicionada a la subsistència dels requisits que, segons el que disposa la normativa de l'impost, hagin fonamentat el reconeixement del caràcter social de les entitats o establiments.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 20. Uno. 8º, 13º, 14º y 20.Tres. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 6. (BOE 31-diciembre-1992)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Disposición Adicional Primera. Dos. 2. (BOE 5-septiembre-2007)