Procediment

Reconeixement exempció IVA en el marc de relacions diplomàtiques, consulars, organismes internacionals o OTAN (no Espanya), per adquisicions fora del territori d'aplicació de l'impost.

Dades generals


Denominació

Reconeixement exempció IVA en el marc de relacions diplomàtiques, consulars, organismes internacionals o OTAN (no Espanya), per adquisicions fora del territori d'aplicació de l'impost.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment l'objectiu del qual és el reconeixement del dret a l'exempció de l'Impost sobre el Valor Afegit en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars, dels organismes internacionals reconeguts per Espanya i de les forces d'estats membres, OTAN, diferents d'Espanya, per adquisicions de béns o serveis realitzats fora del territori d'aplicació de l'impost.
Per això, cal que els beneficiaris de l'exempció obtinguin certificats que provin el dret a l'exempció i que aquests certificats siguin reconeguts en tota la Comunitat.
El certificat s'ha de sol·licitar a l'Estat de seu (Espanya).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Quarter General o Centre d'Operacions Aèries corresponent (OTAN).
Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (relacions diplomàtiques, consulars i organismes internacionals).

Documentació

A la sol·licitud s'hi adjuntarà una descripció detallada dels béns i/o serveis per als quals se sol·liciti l'exempció o la referència al full de comanda a què es refereix l'apartat 5.B del model de sol·licitud.

Fases del procediment/servei

Inici: A instàncies de part mitjançant la presentació de la sol·licitud corresponent.
La sol·licitud haurà de contenir una declaració de l'organisme o persona beneficiària de la destinació, per a ús oficial o personal, dels béns o serveis adquirits, que aquests compleixen les condicions i limitacions aplicables a l'exempció a l'Estat membre de la seu d'aquell, així com el seu compromís de pagar a l'Estat membre d'expedició dels béns o de la prestació dels serveis en cas d'incompliment de les condicions de l'exempció. Tramitació: El procediment es tramitarà amb els documents aportats o requerits.
Finalització: Resolució expressa.**Transcorregut el termini de 3 mesos establert per a la resolució del procediment sense que se n'hagi dictat resolució expressa, el silenci administratiu tindrà efectes: estimatoris. Tot això amb independència de l'obligació de resoldre.

Termini de resolució

3 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Orden EHA/1729/2009, de 25 de junio, por la que se aprueba el modelo de Certificado de exención del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el marco de las relaciones diplomáticas y consulares y en las destinadas a organizaciones internacionales o a las fuerzas armadas de Estados miembros que formen parte del Tratado del Atlántico Norte, distintos de España, y se aprueba el sobre de envío de autoliquidaciones del IVA. (BOE 30-junio-2009).

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 22, apartados Ocho a Once. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales. (BOE 30-diciembre-2000)

Real Decreto 160/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en dicho Tratado y se establece el procedimiento para su aplicación. (BOE 29-febrero-2008)

Orden de 24 de mayo de 2001, por la que se establecen los límites de las franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales a que se refiere la disposición final primera del Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre. (BOE 26-mayo-2001)