Procediment

IVA. Llibres registre d'IVA a través de la Seu electrònica de l'AEAT

Dades generals


Denominació

IVA. Llibres registre d'IVA a través de la Seu electrònica de l'AEAT

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Nova obligació de gestionar els llibres registre d'IVA a través de la Seu electrònica de l'AEAT, derivada del que disposen l'article 164.U.4t de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'IVA, i el Reial decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, la millora i l'impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'impost sobre el valor afegit.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciudadano - Empresa

Lloc de presentació

Electrònica/Telemàtica.

Documentació

Fitxers XML de tramesa de registres de facturació

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa de tramitación

Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo,por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria (BOE de 15-mayo-2017)

Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE de 29-diciembre-1992)

Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (BO de 06-diciembre-2016)