Procediment

Presentació de l'inventari d'existències per inici o cessament d'activitat subjecta a règims especials de l'impost sobre el valor afegit (IVA).

Dades generals


Denominació

Presentació de l'inventari d'existències per inici o cessament d'activitat subjecta a règims especials de l'impost sobre el valor afegit (IVA).

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Amb aquest procediment es pretén facilitar la formació d'un expedient electrònic amb la documentació relativa a l'inventari que han d'elaborar i presentar els subjectes passius que cessin en l'aplicació del règim especial de recàrrec d'equivalència de l'impost sobre el valor afegit.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració TributàriaInformació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Termini de resolució

No en té

Recursos

No és procedent la interposició de recursosInformació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònicaNormativa


Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE 31-diciembre-1992)