Procediment

Model 568. Impost sobre determinats mitjans de transport. Sol·licitud de devolució per revenda i enviament de mitjans de transport fora del territori.

Dades generals


Denominació

Model 568. Impost sobre determinats mitjans de transport. Sol·licitud de devolució per revenda i enviament de mitjans de transport fora del territori.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de la sol·licitud de devolució per revenda i enviament de mitjans de transport fora del territori de la declaració de l'impost sobre determinats mitjans de transport.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

Model 568

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Model 568 (tramitació electrónica)

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Orden EHA/3496/2009, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 568 de solicitud de devolución por reventa y envío de medios de transporte fuera del territorio, el lugar, forma y plazo de presentación y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática por Internet y se modifica la Orden EHA/1981/2005, de 21 de junio, por la que se aprueba el modelo 576 de declaración-liquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, el modelo 06 de declaración del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 576 y se modifica la Orden de 30 de septiembre de 1999, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los modelos 110, 130, 300 y 330. (BOE 29-diciembre-2009)