Procediment

Model 576. Impost especial sobre determinats mitjans de transport. Autoliquidació.

Dades generals

Denominació

Model 576. Impost especial sobre determinats mitjans de transport. Autoliquidació.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de la declaració de l'impost sobre determinats mitjans de transport, conegut com a impost de matriculació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Model 576

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Model 576 (tramitació electrónica)

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitación

ORDEN EHA/1981/2005, de 21 de junio, por la que se aprueba el modelo 576 de declaración-liquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, el modelo 06 de declaración del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 576 y se modifica la Orden de 30 de septiembre de 1999, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los modelos 110, 130, 300 y 330. (BOE 28-junio-2005)

Normativa Básica

Orden EHA/3851/2007 de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre Deter­minados Medios de Transporte, y el modelo 06 de declaración del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo. ( BOE 29-diciembre-2007 )