Procediment

Model 06. Impost especial sobre determinats mitjans de transport. Exempcions i no-subjecció sense reconeixement previ.

Dades generals

Denominació

Model 06. Impost especial sobre determinats mitjans de transport. Exempcions i no-subjecció sense reconeixement previ.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Model per sol·licitar l'exempció o no-subjecció de determinats mitjans de transport. No requereix prèvia concessió per efectuar la matriculació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT

Documentació

Varia segons el tipus de mitjà de transport de què es tracti, conforme a l'annex de l'Ordre EHA/3851/2007 de 26 de desembre. La sol·licitud es presentarà abans de la matriculació definitiva.

Fases del procediment/servei

Sense fases específiques de tramitació.

Formularis

Model 06. Exclusivament gestors (tramitació electrónica)

Model 06 (tramitació electrónica)

Model 06 (tramitació presencial)

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitación

ORDEN EHA/1981/2005, de 21 de junio, por la que se aprueba el modelo 576 de declaración-liquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, el modelo 06 de declaración del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 576 y se modifica la Orden de 30 de septiembre de 1999, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los modelos 110, 130, 300 y 330. (BOE 28-junio-2005)

Normativa Básica

Orden EHA/3851/2007 de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y el modelo 06 de declaración del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo. (BOE 29-diciembre-2007 )