Procediment

Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en estimació directa. Pagament fraccionat.

Dades generals

Denominació

Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en estimació directa. Pagament fraccionat.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Model de declaració a presentar per aquelles persones físiques que exerceixin activitats econòmiques en estimació directa, modalitat normal o simplificada en l'impost sobre la renda de les persones físiques. També hauran de presentar aquest model, amb les excepcions que s'estableixen en la normativa vigent, les persones físiques que duguin a terme activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres en estimació directa, modalitat normal o simplificada.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT
Entitats col·laboradores

Documentació

Model 130. S'ha de presentar de l'1 al 20 d'abril, juliol i octubre i de l'1 al 30 de gener.

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Model 130 (tramitació electrónica)

Model 130. Predeclaració (tramitació presencial)

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

ORDEN EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades económicas en estimacion directa y a actividades económicas en estimación objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para la autoliquidaciòn del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se determinan el lugar y forma de presentación de los mismos y se modifica en materia de domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre. ( BOE 22-marzo-2007)

Orden HAP/258/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades económicas en estimación directa y a actividades económicas en estimación objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para la autoliquidación del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se determinan el lugar y forma de presentación de los mismos y se modifica en materia de domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre. (BOE 19 - febrero - 2015)