Procediment

Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Pagament fraccionat.

Dades generals

Denominació

Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Pagament fraccionat.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Model de declaració a presentar per aquelles persones físiques que exerceixin activitats econòmiques en estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques. També han de presentar aquest model, amb les excepcions que s'estableixen en la normativa vigent, les persones físiques que duguin a terme activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres en estimació objectiva.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT
Entitats col·laboradores

Documentació

Model 131

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Model 131 (tramitació electrónica)

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

ORDEN EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades económicas en estimacion directa y a actividades económicas en estimación objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para la autoliquidaciòn del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se determinan el lugar y forma de presentación de los mismos y se modifica en materia de domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre. ( BOE 22-marzo-2007)

Orden HAP/258/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades económicas en estimación directa y a actividades económicas en estimación objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para la autoliquidación del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se determinan el lugar y forma de presentación de los mismos y se modifica en materia de domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre. (BOE 19 - febrero - 2015)