Procediment

Model 146. IRPF. Pensionistes amb dos o més pagadors. Sol·licitud de determinació de l'import de les retencions.

Dades generals


Denominació

Model 146. IRPF. Pensionistes amb dos o més pagadors. Sol·licitud de determinació de l'import de les retencions.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

En l'impost sobre la renda de les persones físiques, model que podrà ser utilitzat pels pensionistes que tinguin dos o més pagadors per acollir-se al procediment especial, l'objectiu fonamental del qual consisteix a aconseguir que l'import total de les retencions i ingressos a compte sobre les pensions i els havers passius procedents de més d'un pagador suportats pels contribuents que s'hi acullin, coincideixi amb el que haurien suportat si aquests rendiments haguessin procedit d'un sol pagador.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT

Documentació

La sol·licitud haurà d'acompanyar-se del model de comunicació al pagador de la situació personal i familiar del preceptor.

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Model 146 (tramitació electrónica)

Model 146 (tramitació presencial)

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Resolución de 13 de enero de 2003,de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo 146, de solicitud de determinación del importe de las retenciones, que pueden presentar los contribuyentes perceptores de prestaciones pasivas procedentes de más de un pagador, y se determina el lugar de presentación de dicha solicitud. ( BOE 14-enero-2003 )