Procediment

Model 147. IRPF. Comunicació del desplaçament a territori espanyol efectuat per treballadors per compte d'altri.

Dades generals

Denominació

Model 147. IRPF. Comunicació del desplaçament a territori espanyol efectuat per treballadors per compte d'altri.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

En l'impost sobre la renda de les persones físiques, model que podrà ser utilitzat pels treballadors per compte aliè interessats a anticipar els efectes del canvi de residència en l'aplicació del sistema de retencions. La comunicació té per objecte l'obtenció d'un document acreditatiu expedit per l'Administració tributària per lliurar-lo als pagadors dels rendiments del treball, en els termes previstos en l'apartat setè de l'Ordre. Aquests pagadors han de ser residents o han de tenir establiment permanent a Espanya.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

  • Oficines de l'AEAT

Documentació

Document justificatiu del pagador dels rendiments del treball.

Fases del procediment/servei

  • Presentación modelo 147

  • Emisión del documento acreditativo por la Agencia Tributaria.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

10 dia/es hàbil/s

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Orden HAC/117/2003, de 31 de enero, por la que se aprueban los modelos para comunicar a la Administración tributaria el cambio de residencia a los efectos de la práctica de retenciones sobre los rendimientos del trabajo y se regula la forma, lugar y plazo para su presentación. (BOE 1-febrero-2003)