Procediment

Devolucions a successors de persones físiques.

Dades generals


Denominació

Devolucions a successors de persones físiques.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la formació d'un expedient electrònic amb la documentació relativa a les devolucions a morts que han de cobrar els successors (possibles requeriments, testaments, indicació del c.c en què cal fer la devolució per part dels successors, etc.).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servei

No hi ha fases específiques de tramitació

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 5: Proactiu

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Art 39 (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Art 131.4 (BOE 5-septiembre-2007)