Procediment

Model 113. Comunicació de dades relatives als guanys patrimonials per canvi de residència quan es produeixi a un altre estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària.

Dades generals

Denominació

Model 113. Comunicació de dades relatives als guanys patrimonials per canvi de residència quan es produeixi a un altre estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Amb aquest procediment es permet la presentació telemàtica, així com la predeclaració i la consulta d'aquest model de comunicació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Fases del procediment/servei

  • No té fases específiques de tramitació.

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Orden HAP/2835/2015, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 113 de comunicación de datos relativos a las ganancias patrimoniales por cambio de residencia cuando se produzca a otro Estado Miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria, se establece la forma y plazo para su presentación y se modifica otra normativa tributaria. (BOE 30 - diciembre - 2015)