Procediment

Model 650. Impost sobre successions i donacions. Autoliquidació adquisició "mortis causa".

Dades generals


Denominació

Model 650. Impost sobre successions i donacions. Autoliquidació adquisició "mortis causa".

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Permetre la presentació telemàtica i la predeclaració i consulta d'autoliquidacions referides al model 650.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines AEAT

Documentació

Model 650

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Model 650 (tramitació electrònica)

Model 650 (tramitació presencial)

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. (BOE 19 - diciembre - 1987)

Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (BOE 16 - noviembre - 1991)

Orden HAP/2488/2014, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 650,651 y 655 de autoliquidación. (BOE 31 - diciembre - 2014)