Procediment

Model 651. Impost sobre successions i donacions. Autoliquidació adquisició "entre vius".

Dades generals


Denominació

Model 651. Impost sobre successions i donacions. Autoliquidació adquisició "entre vius".

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Permetre la presentació telemàtica, així com la predeclaració i consulta d'autoliquidacions presentades a la seu de l'AEAT.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines AEAT

Documentació

Presentació autoliquidació de l'impost sobre successions i donacions

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Model 651. Tramitació presencial

Model 651. Tramitació electrònica

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. (BOE 19 - diciembre - 1987)

Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. (BOE 16 - noviembre - 1991)

Orden HAP/2488/2014, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 650, 651 y 655 de autoliquidación. (BOE 31 - diciembre - 2014)