Procediment

IS. Inscripció en el Registre especial d'unions temporals d'empreses del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

Dades generals


Denominació

IS. Inscripció en el Registre especial d'unions temporals d'empreses del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Les unions temporals d'empreses (UTE) que vulguin tributar d'acord amb el règim tributari especial que preveu l'article 48 del Reial decret legislatiu 4/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'impost sobre societats, han de sol·licitar la inscripció en el Registre especial d'unions temporals d'empreses del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, adscrit a l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Amb caràcter general, si s'acullen a l'esmentat règim especial no tributaran en l'impost sobre societats i imputaran bases imposables, deduccions i bonificacions en quota i retencions i ingressos en compte als socis residents en territori espanyol.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

Presentació de la sol·licitud d'inscripció en el registre d'UTE, aportant necessàriament com a documentació complementària l'escriptura de constitució de l'UTE que conté els estatuts de la societat.

Fases del procediment/servei

Inici. Mitjançant la presentació de la sol·licitud.
Tramitació, amb els documents aportats o requerits.
Finalització. Resolució expressa.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre el régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de empresas y de sociedades de desarrollo regional. (BOE 9-junio-1982)

Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. (BOE 6-agosto-2004)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Disposición Adicional Primera. Uno.3. (BOE 5-septiembre-2007)

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública