Procediment

Procediment per al reconeixement de beneficis fiscals de caràcter pregat.

Dades generals


Denominació

Procediment per al reconeixement de beneficis fiscals de caràcter pregat.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Sol·licitar l'aplicació d'un benefici fiscal que requereix el previ reconeixement per part de l'Administració.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus
Altres llocs regulats en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Justificants acreditatius del dret a aplicar el benefici fiscal.

Fases del procediment/servei

Inici:
Sol·licitud presentada per l'interessat instant el reconeixement del dret a aplicar determinat benefici fiscal.
Tramitació:
Comprovació per part de l'Administració que concorren els requisits exigits per a l'aplicació del benefici fiscal.
Finalització:
Resolució expressa de l'Administració.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 5-septiembre-2007)