Procediment

Model 777. Declaracions-liquidacions extemporànies i complementàries. Document d'ingrés o devolució.

Dades generals


Denominació

Model 777. Declaracions-liquidacions extemporànies i complementàries. Document d'ingrés o devolució.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Hauran d'utilitzar aquest model els subjectes passius, contribuents o obligats tributaris que presentin una declaració extemporània corresponent a un exercici per al qual no existeixi model de declaració en euros, amb l'objectiu d'efectuar l'ingrés o sol·licitar la devolució que correspongui. També hauran d'utilitzar aquest model els subjectes passius, contribuents o obligats tributaris que presentin una declaració complementària d'una altra presentada en pessetes, amb la finalitat d'efectuar l'ingrés corresponent.
No s'utilitzarà el model 777 quan es tracti de declaracions complementàries o extemporànies la presentació de les quals sigui obligatòria a través de mitjans telemàtics.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Entitats col·laboradores

Documentació

Model 777.

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Model 777 (tramitació presencial)

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 2: Descàrrega de formulari

Normativa


Normativa Básica

Orden de 27 de julio de 2001, por la que se aprueban los modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 y 651 en euros, así como el modelo 777 documento de ingreso o devolución en el caso de declaraciones-liquidaciones extemporáneas y complementarias, y por la que se establece la obligación de utilizar necesariamente los modelos en euros a partir del 1 de enero de 2002. (BOE 3-agosto-2001)

Orden HAC/1830/2002, de 11 de julio, por la que se aprueban los modelos 650, 652 Y 651 de declaración-liquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, los modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652, 651 en euros y el modelo 777 documento de ingreso y devolución enel caso de declaraciones-liquidaciones extemporáneas y complementarias, y por la que se establece la obligación de utilizar necesariamente los modelos en euros a partir del 1 de enero de 2002. ( BOE18-julio-2002 )