Procediment

Model 043. Taxa fiscal sobre el joc. Sales de bingo. Sol·licitud liquidació.

Dades generals


Denominació

Model 043. Taxa fiscal sobre el joc. Sales de bingo. Sol·licitud liquidació.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Model pel qual es liquida la taxa fiscal sobre el joc del bingo; és prèvia a la retirada dels "cartrons". La presentació d'aquest model s'efectuarà exclusivament quan el rendiment o la gestió de la taxa no estigui cedit a la Comunitat Autònoma corresponent.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT
Telemàtica.

Documentació

Model 043 i autorització expedida pel Ministeri de l'Interior (original). El model es presentarà abans de la retirada dels cartrons.

Fases del procediment/servei

Sense fases específiques de tramitació

Formularis

Model 043 (tramitació presencial)

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

ORDEN de 27 de julio de 2001 por la que se aprueban los modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 y 651 en euros, así como el modelo 777, documento de ingreso o devolución en el caso de declaraciones-liquidaciones extemporáneas y complementarias, y por la que se establece la obligación de utilizar necesariamente los modelos en euros a partir del 1 de enero de 2002. (BOE 3-agosto-2001)