Procediment

Model 044. Taxa fiscal sobre el joc. Cases de joc.

Dades generals


Denominació

Model 044. Taxa fiscal sobre el joc. Cases de joc.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Taxa fiscal sobre les cases de joc. La presentació s'efectuarà exclusivament quan el rendiment o la gestió de la taxa no estigui cedit a la Comunitat Autònoma corresponent.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Entitats col·laboradores

Documentació

Model 044

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Model 044. Vàlid només quan el rendiment o la gestió no estan cedits a la comunitat autònoma (tramitació presencial)

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

ORDEN de 27 de julio de 2001 por la que se aprueban los modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 y 651 en euros, así como el modelo 777, documento de ingreso o devolución en el caso de declaraciones-liquidaciones extemporáneas y complementarias, y por la que se establece la obligación de utilizar necesariamente los modelos en euros a partir del 1 de enero de 2002. (BOE 3-agosto-2001)