Procediment

Model 681. Taxa per la prestació de serveis de gestió de residus radioactius a què es refereix l'apartat 3 de la disposició addicional sisena de la Llei 54/1997.

Dades generals


Denominació

Model 681. Taxa per la prestació de serveis de gestió de residus radioactius a què es refereix l'apartat 3 de la disposició addicional sisena de la Llei 54/1997.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar l'autoliquidació de la taxa que grava la prestació de serveis de gestió de residus radioactius i que constitueixen recursos del fons per al finançament de les activitats del Pla General de Residus Radioactius

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Model 681

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Model 681 (tramitació electrónica)

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Orden EHA/408/2010, de 24 de febrero, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 681, 682, 683 y 684 para el ingreso de las tasas establecidas en el apartado 9 de la disposición adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los plazos y forma de presentación de los mismos. (BOE 26-febrero-2010)