Procediment

Model 683. Taxa per la prestació de serveis de gestió de residus radioactius derivats de la fabricació d'elements combustibles, inclòs el desmantellament de les instal·lacions de fabricació.

Dades generals


Denominació

Model 683. Taxa per la prestació de serveis de gestió de residus radioactius derivats de la fabricació d'elements combustibles, inclòs el desmantellament de les instal·lacions de fabricació.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar l'autoliquidació de la taxa que grava els serveis de gestió de residus radioactius derivats de la fabricació d'elements combustibles, inclòs el desmantellament de les instal·lacions de fabricació

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Model 683

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Presentació del model 683 (tramitació electrónica)

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Orden EHA/408/2010, de 24 de febrero, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 681, 682, 683 y 684 para el ingreso de las tasas establecidas en el apartado 9 de la disposición adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los plazos y forma de presentación de los mismos. (BOE 26-febrero-2010)