Procediment

Entitats sense fins lucratius Llei 49/2002. Presentació de la memòria econòmica anual.

Dades generals


Denominació

Entitats sense fins lucratius Llei 49/2002. Presentació de la memòria econòmica anual.

Tipus de procediment

Declaracions i comunicacions dels interessats

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació a l'AEAT de la memòria econòmica anual a què es refereixen els articles 3.10è de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i 3 del Reglament de desplegament de la Llei (aprovat pel RD 1270/2003, de 10 d'octubre).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Memòria presentada pe l'interessat

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació de la memòria econòmica anual.

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE 24-diciembre-2002)

Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE 23-octubre-2003)