Procediment

Beneficis fiscals de caràcter no pregat.

Dades generals

Denominació

Beneficis fiscals de caràcter no pregat.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Tractament dels beneficis fiscals de caràcter no pregat.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica i oficina.

Fases del procediment/servei

  • Inici: Per l'Administració.

  • Tramitació: Per l'Administració.

  • Finalització: Resolució expressa de l'Administració.

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària.

Recursos

Reclamació economicoadministrativa. Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (BOE 28 - noviembre - 2014)

Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. (BOE 6-agosto-2004)