Procediment

Opció pel règim de fusions, escissions, aportacions no dineràries i bescanvi de valors.

Dades generals

Denominació

Opció pel règim de fusions, escissions, aportacions no dineràries i bescanvi de valors.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar als subjectes passius que vulguin aplicar el règim que puguin comunicar-ho electrònicament a l'AEAT en termini i puguin adjuntar-hi documentació específica.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica i oficina.

Fases del procediment/servei

  • Inici: Si hi ha tots els documents es grava l'operació.

  • Tramitació: Revisió de la documentació presentada.

  • Finalització: Una vegada finalitzada l'operació d'inclusió.

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (BOE 28 - noviembre - 2014)