Procediment

Cita prèvia.

Dades generals

Denominació

Cita prèvia.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Reservar cita per a tramitació general en l'Agència Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Internet
Oficines de l'AEAT
Telèfon

Fases del procediment/servei

Inici: Sol·licitud
Tramitació: Reserva de lloc, dia i hora
Finalització: Confirmació de cita

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

No requereix autenticació

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Art 85.(BOE 18-diciembre-2003)