Procediment

Model 981. Subministrament d'informació sobre la prestació de maternitat/paternitat

Dades generals

Denominació

Model 981. Subministrament d'informació sobre la prestació de maternitat/paternitat

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Les prestacions de maternitat o paternitat percebudes de les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, amb el límit de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social per aquests conceptes. També està exempta la retribució percebuda durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat pels empleats públics enquadrats en un règim de la Seguretat Social que no doni dret a percebre prestació de maternitat o paternitat, amb el límit de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui.
Les entitats pagadores de la prestació han d'utilitzar el model 981 per informar-ne, en els supòsits del paràgraf 2n i 3r de l'article 7.h) de la Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administración

Lloc de presentació

Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Model 981 (tramitació electrònica)

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No en té.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE 29-11-2006)

Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral (BOE 29-12-2018)