Procediment

Procediment per reduir signes, índexs o mòduls d'estimació objectiva per incendis, inundacions, enfonsaments, avaries greus de l'equip industrial o per incapacitat temporal del titular.

Dades generals


Denominació

Procediment per reduir signes, índexs o mòduls d'estimació objectiva per incendis, inundacions, enfonsaments, avaries greus de l'equip industrial o per incapacitat temporal del titular.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Sol·licitud per part de l'obligat tributari de la reducció dels signes, índexs o mòduls aplicables en règim d'estimació objectiva en l'IRPF i en règim simplificat en l'IVA, quan l'exercici de la seva activitat econòmica es vegi afectat per incendis, inundacions, enfonsaments, grans avaries a l'equip industrial o situació d'incapacitat temporal.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Sol·licitud per part de l'obligat tributari de la reducció dels signes, índexs o mòduls aplicables en règim d'estimació objectiva en l'IRPF i en règim simplificat en l'IVA.

Fases del procediment/servei

Inici: Sol·licitud presentada per l'obligat tributari instant la reducció dels signes, índexs o mòduls aplicables en règim d'estimació objectiva en l'IRPF i en règim simplificat en l'IVA, quan l'exercici de la seva activitat econòmica es vegi afectat per incendis, inundacions, enfonsaments, grans avaries a l'equip industrial o situació d'incapacitat temporal. Aquesta sol·licitud es presentarà en el termini de 30 dies des que es produeixin les circumstàncies que la motiven i s'acompanyarà de les proves que el sol·licitant estimi oportunes per acreditar la concurrència d'aquestes circumstàncies.
Tramitació: Comprovació per part de l'Administració tributària de la concurrència de les circumstàncies previstes (incendis, inundacions, enfonsaments, etc.) necessàries per acordar la reducció sol·licitada.
Finalització: Resolució expressa per part de l'AEAT de la sol·licitud presentada per l'obligat tributari.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. (BOE 29-noviembre-2006).

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 2-octubre-2015).

Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Artículo 37.4. (BOE 31-marzo-2007)