Procediment

Model 216. IRNR. Impost sobre la renda de no residents. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Retencions i ingressos a compte (declaració - document d'ingrés).

Dades generals

Denominació

Model 216. IRNR. Impost sobre la renda de no residents. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Retencions i ingressos a compte (declaració - document d'ingrés).

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de la declaració i ingrés de les retencions i ingressos a compte corresponents a l'impost sobre la renda de no residents, en relació amb les rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica
Entitats col·laboradores

Documentació

Model 216

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Model 216 (tramitació electrónica)

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitación

Orden de 21 de diciembre de 2000, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por internet de las declaraciones correspondientes a los modelos 117, 123, 124, 126, 128, 216, 131, 310, 311, 193, 198, 296 y 345. (BOE 28-diciembre-2000)

Normativa Básica

Orden EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, por la que se aprueban el modelo 216 «Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a cuenta. Declaración-documento de ingreso» y el modelo 296 «Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta». (BOE 17-noviembre-2008)

Orden HFP/1271/2017, de 21 de diciembre,por la que se modifica la Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no residentes, y la Orden EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, por la que se aprueban el modelo 216 "Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a cuenta. Declaración-documento de ingreso" y el modelo 296 "Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta. (BOE, 23-diciembre-2017)