Procediment

Model 247. IRNR. Impost sobre la renda de no residents. Comunicació del desplaçament a l'estranger efectuat per treballadors per compte d'altri.

Dades generals

Denominació

Model 247. IRNR. Impost sobre la renda de no residents. Comunicació del desplaçament a l'estranger efectuat per treballadors per compte d'altri.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Model que podrà ser utilitzat pels treballadors per compte aliè interessats a anticipar els efectes del canvi de residència en l'aplicació del sistema de retencions. La comunicació té per objecte l'obtenció d'un document acreditatiu expedit per l'Administració tributària per lliurar-lo als pagadors dels rendiments del treball, en els termes previstos en l'apartat setè de l'Ordre. Aquests pagadors han de ser residents o han de tenir establiment permanent a Espanya.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT

Documentació

Model 247

Fases del procediment/servei

Presentació model 247
Emissió del document acreditatiu per l'Agència Tributària.

Formularis

Model 247 (tramitació electrónica)

Termini de resolució

10 dia/es hàbil/s

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Orden HAC/117/2003, de 31 de enero, por la que se aprueban los modelos para comunicar a la Administración tributaria el cambio de residencia a los efectos de la práctica de retenciones sobre los rendimientos del trabajo y se regula la forma, lugar y plazo para su presentación. ( BOE 1-febrero-2003 )