Procediment

Model 111. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda. Autoliquidació.

Dades generals

Denominació

Model 111. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda. Autoliquidació.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Model de presentació periòdica a efectuar per totes les persones físiques, jurídiques i altres entitats, incloses les administracions públiques, previstes en l'article 76 del Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, que estant obligades a retenir o a ingressar conforme amb el que estableix l'article 74 del Reglament esmentat, satisfacin o abonin determinades rendes.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

  • Oficines de l'AEAT.

  • Entitats col·laboradores

Documentació

Model 111. Per a les persones i entitats amb obligació mensual es presentarà dins dels vint primers dies de cada mes. Per a les persones i entitats que no tinguin obligació d'efectuar mensualment l'autoliquidació, es presentarà en els vint primers dies naturals següents al trimestre natural.

Fases del procediment/servei

  • No té fases específiques de tramitació

Formularis

Model 111 (tramitació electrónica)

Model 111. Predeclaració (tramitació presencial)

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Orden EHA/586/2011, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo 111 de autoliquidación de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y se modifica otra normativa tributaria. (BOE 18-marzo-2011).

Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución de naturaleza tributaria (BOE, 26-noviembre-2013).