Procediment

Model 123. Retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents (establiments permanents). Determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes.

Dades generals

Denominació

Model 123. Retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents (establiments permanents). Determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Model de declaració a presentar per totes aquelles persones físiques, jurídiques i altres entitats que, estant obligades a retenir o a ingressar a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents (establiments permanents), satisfacin alguna de les rendes subjectes a retenció o ingrés a compte per rendiments del capital mobiliari inclosos els rendiments exempts, així com rendes corresponents a subjectes passius de l'impost sobre societats, o rendes obtingudes mitjançant establiment permanent de contribuents per l'impost sobre la renda de no residents. S'ha de tenir en compte que en aquest model no correspon declarar les rendes que hagin de ser incloses en qualsevol dels models 115, 117, 124, 126 o 128.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Entitats col·laboradores

Documentació

Model 123. La declaració es presentarà durant els vint primers dies naturals següents al trimestre natural. Per a gran empresa: vint primers dies de cada mes.

Fases del procediment/servei

  • No té fases específiques de tramitació

Formularis

Model 123 (tramitació electrónica)

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

ORDEN EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300 y se establecen medidas para la promoción y ampliación de la presentación telemática de determinadas autoliquidaciones, resúmenes anuales y declaraciones informativas de carácter tributario. (BOE 29-noviembre-2007)