Procediment

Model 124. Retencions i ingressos a compte. Rendes i rendiments del capital mobiliari derivats de la transmissió, amortització, reemborsament, bescanvi o conversió de qualsevol tipus d'actiu representatius de la captació i utilització de capitals aliens.

Dades generals

Denominació

Model 124. Retencions i ingressos a compte. Rendes i rendiments del capital mobiliari derivats de la transmissió, amortització, reemborsament, bescanvi o conversió de qualsevol tipus d'actiu representatius de la captació i utilització de capitals aliens.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Model de declaració a presentar per totes aquelles persones físiques, jurídiques i altres entitats obligades a retenir o a ingressar a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents (establiments permanents) sobre els rendiments del capital mobiliari o les rendes obtinguts com a conseqüència de la transmissió, amortització, reemborsament, bescanvi o conversió de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens, de conformitat amb el que estableix la normativa legal i reglamentària reguladora d'aquests impostos.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Entitats col·laboradores

Documentació

Model 124

Fases del procediment/servei

  • No té fases específiques de tramitació

Formularis

Model 124 (tramitació electrónica)

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

ORDEN EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300 y se establecen medidas para la promoción y ampliación de la presentación telemática de determinadas autoliquidaciones, resúmenes anuales y declaraciones informativas de carácter tributario. (BOE 29-noviembre-2007)