Procediment

Model 126. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del capital mobiliari obtinguts per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d'institucions financeres.

Dades generals

Denominació

Model 126. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del capital mobiliari obtinguts per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d'institucions financeres.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Model de declaració a presentar per totes aquelles persones físiques, jurídiques i altres entitats obligades a retenir o a ingressar a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents (establiments permanents) sobre els rendiments del capital mobiliari o les rendes derivades de comptes en tota classe d'institucions financeres.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Entitats col·laboradores

Documentació

Model 126

Fases del procediment/servei

  • No té fases específiques de tramitació

Formularis

Model 126 (tramitació electrónica)

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

ORDEN EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300 y se establecen medidas para la promoción y ampliación de la presentación telemática de determinadas autoliquidaciones, resúmenes anuales y declaraciones informativas de carácter tributario. (BOE 29-noviembre-2007)