Procediment

Model 179. Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques

Dades generals

Denominació

Model 179. Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Declaració informativa que, segons l'article 54 ter del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, han de presentar les persones i entitats que mitjancin entre els cedents i els cessionaris de l'ús d'habitatges amb finalitats turístiques situats en territori espanyol per facilitar informació, entre altres qüestions, dels titulars de l'habitatge, de la identificació de l'immoble i dels imports percebuts.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciudadano - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Model 179 (tramitació electrònica). Missatges en format XML

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitación

Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria (BOE 26-noviembre-2013)

Normativa Básica

Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo, por la que se aprueba el modelo 179, "Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación (BOE 30-mayo-2018)