Procediment

Autoritzacions en matèria de facturació i llibres registre

Dades generals


Denominació

Autoritzacions en matèria de facturació i llibres registre

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

En matèria de facturació i llibres registres es podrà autoritzar:
- La no-emissió de factures amb la finalitat d'evitar la pertorbació de determinades activitats empresarials.
- L'expedició de tiquets en lloc de factures.
- L'emissió de factures simplificades.
- Modificació dels requisits de les anotacions registrals.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Sol·licitud amb anterioritat a l'emissió de les factures o a la realització de les anotacions en relació amb les quals se sol·licita l'autorització.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació de la sol·licitud.
Tramitació. Tràmit d'audiència, en els supòsits de denegació.
Finalització. Amb resolució expressa.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, General Tributaria. Artículos 29.2.e) y 106. (BOE 18-diciembre-2003)

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículos 164 y 165. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 31-diciembre-1992)

Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 29-noviembre-2003)

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. (BOE 1-diciembre-2012)