Procediment

Autorització per a la presentació conjunta de l'IVA corresponent a diversos subjectes passius

Dades generals

Denominació

Autorització per a la presentació conjunta de l'IVA corresponent a diversos subjectes passius

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

L'entitat interessada sol·licita autorització per complir les obligacions formals referents a l'Impost sobre el Valor Afegit, en concret la presentació de declaracions, en relació amb determinats subjectes passius d'escassa entitat, que duen a terme una mateixa activitat a favor de la sol·licitant.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

  • Oficines de l'AEAT

  • Oficines de Correus

  • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Sol·licitud que indiqui l'activitat exercida pels subjectes passius respecte dels quals presentarà la declaració d'IVA, i llistat d'aquests, especificant, la contraprestació dels serveis de col·laboració i quotes d'IVA de l'últim exercici.

Fases del procediment/servei

  • Inici. Presentació de la sol·licitud.

  • Tramitació. Existeix un tràmit d'audiència si la proposta és desestimatòria.

  • Finalització amb resolució expressa.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 71.5. (BOE 31-diciembre-1992)