Procediment

Comunicació perquè la conservació i/o expedició de factures es realitzi per un no establert a la Unió Europea.

Dades generals


Denominació

Comunicació perquè la conservació i/o expedició de factures es realitzi per un no establert a la Unió Europea.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

La conservació de factures o tiquets, tant emesos com rebuts, per un tercer no establert en la CE, Canàries, Ceuta o Melilla, o en un país amb el qual no existeixi un instrument jurídic d'assistència mútua, solament es podrà efectuar prèvia autorització del Departament de Gestió.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Presentació de la sol·licitud

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació de la sol·licitud.
Tramitació. No existeix tràmit d'audiència.
Finalització. Amb resolució expressa.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 19.4. (BOE 29-noviembre-2003)

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. (BOE 1-diciembre-2012)