Procediment

Model 360-Model 361. IVA. Gestió de devolucions d'IVA a empresaris o professionals no establerts en el territori en el qual suporten l'impost.

Dades generals


Denominació

Model 360-Model 361. IVA. Gestió de devolucions d'IVA a empresaris o professionals no establerts en el territori en el qual suporten l'impost.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Els empresaris o professionals no establerts en el territori on suporten l'impost, en els quals concorrin determinats requisits previstos en la normativa, podran exercitar el dret a la devolució de l'Impost sobre el Valor Afegit que hagin satisfet o, si s'escau, els hagi estat repercutit.Aquest procediment presenta tres modalitats:1a) Sol·licituds de devolució de l'IVA suportat en altres estats membres per empresaris o professionals establerts en el territori d'aplicació de l'impost, a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla (model 360).2a) Sol·licituds de devolució de l'IVA suportat en el territori d'aplicació de l'impost per empresaris o professionals establerts a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla (model 360).3a) Sol·licituds de devolució de l'IVA suportat en el territori d'aplicació de l'impost per empresaris o professionals establerts en tercers països amb els quals existia reciprocitat (model 361)

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

S'ha de tenir en compte el que disposa l'apartat següent "Fases del procediment".

Fases del procediment/servei

Inici: A instàncies de part.En les tres modalitats del procediment la presentació s'efectuarà de forma telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.Tramitació: El procediment es tramitarà amb els documents aportats o requerits.En el supòsit de sol·licituds presentades per empresaris o professionals establerts en el territori d'aplicació de l'impost, a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla, per les quotes suportades o satisfetes en altres estats membres, una vegada rebudes les sol·licituds, es remetran en el termini de 15 dies als esmentats estats membres, que seran els responsables de la tramitació.En el supòsit de sol·licituds presentades per empresaris o professionals establerts a les Illes Canàries, Ceuta, Melilla o tercers països amb els quals existeixi reciprocitat, per les quotes suportades o satisfetes en el territori d'aplicació de l'impost, el procediment serà tramitat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.Finalització: per resolució expressa. El termini de resolució serà de 4 mesos; això no obstant, pot ampliar-se fins als sis i vuit mesos segons es requereixi informació addicional o ulterior.

Formularis

Model 360 per a empresaris o professionals no establerts en el territori d'aplicació de l'impost, Canàries, Ceuta i Melilla (tramitació electrónica)

Model 360 per a empresaris o professionals establerts a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla (tramitació electrónica)

Model 361 (tramitació electrónica)

Termini de resolució

4 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Orden EHA/789/2010, de 16 de marzo, por la que se aprueban el formulario 360 de solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, el contenido de la solicitud de devolución a empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, pero establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, y el modelo 361 de solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, y se establecen, asimismo, las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática. (BOE 30-marzo-2010)