Procediment

IVA. Reconeixement d'un percentatge provisional de prorrata i sol·licitud de canvi.

Dades generals

Denominació

IVA. Reconeixement d'un percentatge provisional de prorrata i sol·licitud de canvi.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Sol·licitud per part de l'obligat tributari de l'aplicació d'un percentatge provisional de deducció de les quotes suportades de l'impost sobre el valor afegit diferent del definitiu de l'any anterior, que és el que resultaria aplicable en absència d'una sol·licitud en sentit contrari de l'obligat tributari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

 • Telemàtica.

 • Oficines de l'AEAT

 • Oficines de Correus

 • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Sol·licitud per part de l'obligat tributari d'aplicació d'un percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu per a l'any precedent. Resolució dictada per l'AEAT respecte de la sol·licitud anterior.

Fases del procediment/servei

 • Inici: Sol·licitud presentada per l'obligat tributari instant l'aplicació d'un percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu per a l'any precedent, quan concorri alguna de les següents circumstàncies:
  a) Circumstàncies susceptibles d'alterar significativament el percentatge de deducció.
  b) Inici d'activitats empresarials o professionals, o d'activitats que hagin de constituir un sector diferenciat respecte de les que es duien a terme amb anterioritat.

 • Tramitació: Comprovació per part de l'Administració tributària de la concurrència en l'obligat tributari d'alguna de les circumstàncies que possibiliten l'aplicació d'un percentatge provisional de deducció diferent del definitiu de l'any anterior.

 • Finalització: Resolució expressa per part de l'AEAT de la sol·licitud presentada per l'obligat tributari.

Termini de resolució

1 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 3 y 105.2. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 28. (BOE 31-diciembre-1992)